श्री जनार्दन हेगड़े-विरचित -” कृत्वा नवदृढ़संकल्पम् “

कृत्वा नवदृढ़संकल्पम्।
कृत्वा नवदृढ़संकल्पम्।
वितरन्तो सन्देशम् ।
घटयामो नवसंघटनम्।
रचयामो नवमितिहासम्।। कृत्वा…..
नवमन्वतर शिल्पिनः
राष्ट्रसमुन्नतिकाङ्क्षिणः
त्यागधनाः कार्येंकरताः
कृतिनिपुणाः वयमविषण्णाः।। कृत्वा…..
भेदभावनां निरासयन्तः
दीनदरिद्रान् समुद्धरन्तः
दुःखवितप्तान् समाश्वसन्तः
कृतसंकल्पान् सदा स्मरन्तः।। कृत्वा…..
प्रगतिपथान्नहि विचलेम
परम्परां संरक्षेम
समोत्साहिनो निरुद्वेगिनो
नित्यनिरन्तरगतिशीलाः।। कृत्वा…..

पंजीयन करे

अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना से जूडे

प्रथम नाम:

अन्तिम नाम:

पता:

पिन कोड:

मोबाइल:

शिक्षण:

संसथान:

अन्य योग्यता:

ई-मेल:

प्रान्त: